ผ่อนผันทหาร


 

ผ่อนผันทหาร


นักศึกษาที่ประสงค์ขอผ่อนผันทหารฯ (ผู้ที่เกิด พ.ศ.2542) ดาวน์โหลดคำร้องผ่อนผันฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2563                                                                                                                            หมายเหตุ หากเกินระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด นักศึกษาไม่มาติดต่อขอผ่อนผันฯ ทางมหาวิทยาลัยฯจะไม่ดำเนินการให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น


แหล่งที่มา :: กองพัฒนานักศึกษา