ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน


 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน


ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โดยมีผลประเมิน ดังนี้ 

มหาวิทยาลัย  ผลคะแนน 4.48  ระดับ ดี

คณะครุศาสตร์  ผลคะแนน 4.44  ระดับ ดี

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผลคะแนน 4.30  ระดับ ดี

คณะวิทยาการจัดการ  ผลคะแนน 4.17  ระดับ ดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลี  ผลคะแนน 4.34  ระดับ ดี


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 223

แชร์ข้อมูล ::