การจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักวิทยบริการฯ ปี 2563


 

การจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักวิทยบริการฯ ปี 2563


เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สำนักวิทยบริการฯ อาคาร 2 ชั้น 9 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แอนนา พายุพัด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมระดมสมองวางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่างๆ ของสำนักวิทยบริการ ฯ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัด ที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับโครงการตาม แผนยุทธศาสตร์และภารกิจของมหาวิทยาลัย


แหล่งที่มา :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนผู้เข้าชม :: 965

แชร์ข้อมูล ::