การรับรองคุณภาพการศึกษา


 

การรับรองคุณภาพการศึกษา


กระทรวงการศึกษา (Education Department) สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้การรับรองคุณภาพการศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยของไทย ที่เป็นที่ยอมรับของสาธารณรัฐประชาชนจีน


แหล่งที่มา :: งานวิเทศสัมพันธ์