อบรมหลักเกณฑ์ให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


 

อบรมหลักเกณฑ์ให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับใหม่ (เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2561)
เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 247

แชร์ข้อมูล ::