การประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา


 

การประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา


วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  เข้าประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการบริหาร รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิดในการกำหนดบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่จะตอบสนองนโยบายของประเทศตามปรัชญาและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 296

แชร์ข้อมูล ::