โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมไทย “อบรมการอ่านทำนองเสนาะ”


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมไทย “อบรมการอ่านทำนองเสนาะ”


วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมไทย “อบรมการอ่านทำนองเสนาะ” ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ดร.พิมลศักดิ์ และอาจารย์ ดร.เทวี  บุญจับ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการอ่านทำนองเสนาะกาพย์ ฉันท์ ร่าย แก่ผู้เข้าร่วมอบรมจากกว่าสถาบันการศึกษากว่า 30 สถาบัน จำนวนกว่า 300 คน ในการนี้อาจารย์ ดร.วิชุดา  พรายยงค์ ประธานหลักสูตรฯ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษารชการแทนอธิการบดีประธานเปิดโครงการฯ


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 619

แชร์ข้อมูล ::