คุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกรักความเป็นไทย


 

คุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกรักความเป็นไทย


เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี จัดโครงการ “คุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกรักความเป็นไทย ส่งเสริมประชาธิปไตยและต่อต้านยาเสพติด” ให้กับนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สร้างความภูมิใจ รักษ์ในความเป็นไทยส่งเสริมและสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้นักศึกษาห่างไกลยาเสพติด และปลูกสร้างจิตสำนึกและสร้างความเลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร 1 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 154

แชร์ข้อมูล ::