คณะ วจก. จัดโครงการอบรม นวดฝ่าเท้า


 

คณะ วจก. จัดโครงการอบรม นวดฝ่าเท้า


เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวดฝ่าเท้าสร้างอาชีพ โดยมี ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 30 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามภารกิจของมหาวิทยาลัยในการดำเนินงานตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่รับผิดชอบ และยังเป็นการบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 157

แชร์ข้อมูล ::