ตรวจ SAR ท่องเที่ยว


 

ตรวจ SAR ท่องเที่ยว


เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5 นำโดย ผศ.วัฒนชัย ชูมาก ประธานหลักสูตร ในการเข้ารับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงวุุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพปฎล ธาระวานิช ประธานกรรมการ อาจารย์นับทอง เวศนารัตน์ กรรมการ และอาจารย์ ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์ กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมการตรวจประเมินในครั้งนี้


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 206

แชร์ข้อมูล ::