การรู้เท่าทันสารอันตรายในชีวิตประจำวัน


 

การรู้เท่าทันสารอันตรายในชีวิตประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมเชิงปฏิบัติการรู้เท่าทันสารอันตรายในชีวิตประจำวัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  เมื่อวันอังคารที่  21  พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสมุทรโฆษ  อาคาร 1  โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 293

แชร์ข้อมูล ::