มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562


 

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562


    สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562” (Thailand Research Expo 2019) ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562  ณ โรงแรมเซ็นทราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นต์เตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวความคิด “วิจัยเพื่อพัฒนา ประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยในการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีระดับประเทศในการแสดงพลังแห่งการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ที่มีคุณภาพและศักยภาพเพื่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการขับเคลื่อน ให้เกิดองค์ความรู้ ผลผลิต เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากการวิจัยไปสู่ การใช้ประโยชน์ ในงานดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมจัดงานภาคนิทรรศการ ในกลุ่มงานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

    เป็นการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี โดยในงานดังกล่าวผลงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการของ มหาวิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้แสดงบนเวทีไฮไลท์สเตจ ได้แก่ 1) การสร้าง สรรค์งานนาฏศิลป์ไทยเชิงอนุรักษ์: ฉุยฉายธนบุรี โดยอาจารย์สุนันทา เกตุเหล็ก และ 2) การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย: ชุดวัฏสงสาร โดยอาจารย์ณัฐพร เพ็ชรเรือง


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 269

แชร์ข้อมูล ::