พิธีเทิดพระเกียรติและเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ


 

พิธีเทิดพระเกียรติและเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ


เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 3 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และห้องประชุมใหญ่ อาคารอุตสาหกรรมบริการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

นอกจากนี้มีการเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและกิจกรรมจิตอาสารวมใจภักดิ์ เราทำความดี ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 3 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และหอศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 572

แชร์ข้อมูล ::