อบรมเรื่องเทคนิคการประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำสองคลอง


 

อบรมเรื่องเทคนิคการประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำสองคลอง


หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
จัดโครงการอบรมเรื่องเทคนิคการประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันผ่านสื่อสังคมออนไลน์
เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องเรียนอาคารปริยัติธรรมชั้น 2 ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน

เจ้าของโครงการ : อ.ดร.ลลิตา พ่วงมหา
คณะทำงาน : ผศ.ประภาพิทย์ อินทรชัยและ อ.ประพัฒน์ เขียวประภัสสร
วิทยากร : ผศ.ดร.พัชราภา เอื้ออมรวานิช และอ.นุชรา แสวงสุข


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 301

แชร์ข้อมูล ::