การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง


 

การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง


ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรื่องการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง"  ในวันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 วิทยากรโดย นายทศพร จันทมงคลเลิศ และ นายนีรนาท นักดนตรี

งานประกันคุณภาพการศึกษา


แหล่งที่มา :: สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 355

แชร์ข้อมูล ::