ประชุมวิพากษ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์


 

ประชุมวิพากษ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์


เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (QA KM) ในการประชุมครั้งนี้มี ดร.พรสิริ กองนวล รองอธิการบดี เป็นประธาน การจัดทำความรู้ครั้งนี้มุ่งเน้นเพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน รวมไปถึงการสร้างช่องทางการจัดการความรู้ ที่ช่องทาง ชุมชนนักปฏิบัติ QA DRU:COP https://goo.gl/FEbSgL ทุกหน่วยงานสามารถวิพากษ์เกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับภารกิจหน่วยงาน นอกจากการประชุมแล้วทุกหน่วยงานสามารถเสนอแนะเกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ที่ ชุมชนนักปฏิบัติ QA DRU:COP หรือที่ E-mail : qa.dru@dru.ac.th ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2562 เพื่อที่งานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดรวบรวมและแจ้งเวียนเกณฑ์ของหน่วยงานสนับสนุนต่อไป / ขอขอบคุณภาพถ่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


แหล่งที่มา :: สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 231

แชร์ข้อมูล ::