เยาวชนสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกความรักความสามัคคี


 

เยาวชนสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกความรักความสามัคคี


ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ.2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย และหน้าที่ของพลเมือง สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” ให้กับนักศึกษา 4 คณะ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์และตัวแทนเจ้าหน้าที่ของทั้ง 4 คณะ ณ รอแยลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครนายก  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการรู้จักหน้าที่พลเมือง สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นมุข และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของความปรองดอง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ  ก๋าคำ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 271

แชร์ข้อมูล ::