มรธ. อบรมเรื่องการเสริมสร้างความสามัคคี


 

มรธ. อบรมเรื่องการเสริมสร้างความสามัคคี


1 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ นายเชาวลิตร บุญรอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมสร้างความรักความสามัคคีความมีระเบียบวินัย และหน้าที่พลเมือง สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รสริน ดิษฐบรรจง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน
ซึ่งหลังจากประธานในพิธีได้กล่าวเปิดการอบรมสัมมนาเรียบร้อยแล้วได้มีการลงนาม MOU ร่วมกัน ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีอาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เป็นตัวแทนลงนาม
สำหรับการอบรมสัมมนาดังกล่าวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นผู้จัดโครงการขึ้นเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีความมีระเบียบวินัยให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบางบ่อ อีกด้วย


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 257

แชร์ข้อมูล ::