Book News หนังสือใหม่ชวนน่าอ่าน


 

Book News หนังสือใหม่ชวนน่าอ่าน


หนังสือใหม่ชวนน่าอ่าน หอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลและยืมหนังสือใหม่ด้วยตนเองได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน อาคาร 2 ชั้น 10 และสามารถแนะนำหนังสือใหม่ที่ท่านต้องการได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน อาคาร 2 ชั้น 10 


แหล่งที่มา :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนผู้เข้าชม :: 316

แชร์ข้อมูล ::