งานประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง


 

งานประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง


งานประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้องในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในวันที่ 30 - 31 ตุลาคม พ.ศ.2560 และวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งค์ http://dit.dru.ac.th/home/001/gallery.php?g_id=78


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์