โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์อาเซียน (อินโดนีเซีย)


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์อาเซียน (อินโดนีเซีย)


วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์อาเซียน (อินโดนีเซีย) โดยวิทยากร Miss.Amelia Putrid เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาศักยภาพศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงกับสถาบันการศึกษา  ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ  ก๋าคำ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมครั้งนี้


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์