ภาพกิจกรรม การใช้กระดานอัจฉริยะ


 

ภาพกิจกรรม การใช้กระดานอัจฉริยะ


เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 งานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมการใช้กระดานอัจฉริยะ โดยวิทยากรจากบริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จำกัด เพื่อมาให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์ ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ณ ห้องบริการอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 2  ชั้น 11 มหาลิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนผู้เข้าชม :: 275

แชร์ข้อมูล ::