โครงการสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๗


 

โครงการสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๗


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒ ชั้น ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 274

แชร์ข้อมูล ::