ร่วมใจกันพัฒนาท้องถิ่น เติมสุนทรียะและเพ้นท์กำแพงให้ชุมชนกุฏีจีน


 

ร่วมใจกันพัฒนาท้องถิ่น เติมสุนทรียะและเพ้นท์กำแพงให้ชุมชนกุฏีจีน


วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยอาจารย์ศรัณย์  สรรพศิริ รองคณบดี และอาจารย์แสนชัย ลิขิตธีรวุฒิ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ร่วมใจกันพัฒนาท้องถิ่น เติมสุนทรียะและเพ้นท์กำแพงให้ชุมชนกุฏีจีน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงาน “ศิลป์ สรรค์ สนั่น ลาน” ประจำปี 2560


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์