นักศึกษาได้รับทุนเรียนดีประจำปีพุทธศักราช 2560 จากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด


 

นักศึกษาได้รับทุนเรียนดีประจำปีพุทธศักราช 2560 จากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด


วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560  นายนนท์ปวิธ  ดีพรมกุล นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับทุนเรียนดีประจำปีพุทธศักราช 2560 จากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด มอบโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์