โครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย (การถ่ายภาพทางศิลปวัฒนธรรม)


 

โครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย (การถ่ายภาพทางศิลปวัฒนธรรม)


วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการบริหารโครงการอบรมเฉพาะกิจภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย (การถ่ายภาพทางศิลปวัฒนธรรม) ให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Guangxi Agricultural Vocational College สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 635 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยเชิญ อาจารย์ปัณณธร สมสรวย เป็นวิทยากรบรรยายฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพให้แก่นักศึกษา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน ดิษฐบรรจง รองคณบดี เป็นประธานเปิดโครงการ


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์