นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


การไปศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาสังคมศึกษา ในรายวิชาเศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์. โดยมีอาจารย์ ดร.สมจินตนา จิรายุกุล เป็นอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์สมิทธ์ เจือจินดา และอาจารย์วรรณภา  โพธิ์ผลิ เป็นผู้ร่วมดูแลนักศึกษา


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์