หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทัศนะศึกษาดูงาน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทัศนะศึกษาดูงาน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต โดยอาจารย์ปัณณธร สมสรวย และอาจารย์วิเชียร เทียนแพร่นิมิตร อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ นำนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาสาขาวิชาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล ชั้นปีที่ 3  รวมจำนวน 35 คน  ทัศนะศึกษาดูงาน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาด้านการเรียนรู้ทางสุนทรียศาสตร์ โดยเยี่ยมชมนิทรรศการ "ดิน ฟ้า ป่า แรงบันดาลใจจากพ่อ", นิทรรศการ "พระราชาในดวงใจ", และนิทรรศการภาพ "ถ่ายฝีพระหัตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"  โดยมีวิทยากรจากทางหอศิลป์มาบรรยายให้ความรู้ในการเยี่ยมชมนิทรรศการครั้งนี้


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์