ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ


 

ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ


งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 โดยวิทยากรคือ ดร.จำนงค์  ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


แหล่งที่มา :: สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 305

แชร์ข้อมูล ::