๑ ใน ๙๙๙ ตัวแทนอ่านบทความพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙


 

๑ ใน ๙๙๙ ตัวแทนอ่านบทความพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙


อาจารย์ ดร.วิชุดา  พรายยงค์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับการคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๙๙๙ คนจากทั่วประเทศ เป็นตัวแทนอ่านบทความพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ในรายการ “เสียงเพื่อพ่อ” ทั้งนี้ทางสถานีโทรทัศน์ Thai pbs ได้มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการอ่านบทความครั้งนี้


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์