โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "GEORGE Creator ผู้บุกเบิกแห่งยุค 4.0"


 

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "GEORGE Creator ผู้บุกเบิกแห่งยุค 4.0"


วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง"GEORGE Creator ผู้บุกเบิกแห่งยุค 4.0" โดยคุณปรีดิ์ โรจน์เกษมสันต์ ในหัวเรื่องสื่อดิจิทัลกับกระบวนการผลิตภาพยนตร์ก่อนและหลัง Pre & Post production ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่ผู้ที่สนใจ  และเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ เผยแพร่งานสร้างสรรค์ให้เป็นผู้เข้าร่วมได้รับทราบลักษณะงานสร้างสรรค์ที้เกิดขึ้นในธุรกิจปัจจุบัน  ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศรัณย์  สรรพศิริ รองคณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการครั้งนี้
#โครงการวิชาการ #สัมมนาวิชาการ #ศิลปกรรม #ART #มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์