หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(SAR18) ระดับหลักสูตร


 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(SAR18) ระดับหลักสูตร


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 นำโดยอาจารย์จริยา ตันติวราชัย ประธานหลักสูตร โดยในการเข้ารับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงวุุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.นพปฎล ธาระวานิช ประธานกรรมการ อาจารย์นับทอง เวศนารัตน์ กรรมการ และอาจารย์ ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์ กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมการตรวจประเมินในครั้งนี้


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 367

แชร์ข้อมูล ::