วจก ลงพื้นที่เพื่อพบผู้นำชุมชนอาสาสมัคร และกลุ่มแม่บ้าน ตำบลบางพลีใหญ่


 

วจก ลงพื้นที่เพื่อพบผู้นำชุมชนอาสาสมัคร และกลุ่มแม่บ้าน ตำบลบางพลีใหญ่


เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์สุวรรณา รุจิโมระ ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต อาจารย์พิชาพัทธ์ งามสิน อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และอาจารย์ ดร.ธัญพร ศรีดอกไม้ อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พร้อมด้วยทีมงานตำบลบางพลีใหญ่ ได้ลงพื้นที่เพื่อพบผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และกลุ่มแม่บ้าน เพื่อทำความเข้าใจในการเก็บข้อมูลแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ของตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ(U2T)


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 56

แชร์ข้อมูล ::