หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR18) ระดับหลักสูตร


 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR18) ระดับหลักสูตร


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 
เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. นำโดยอาจารย์ ดร.นพวรรณ วิเศษสินธุ์ ประธานหลักสูตร โดยในการเข้ารับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงวุุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณี เรืองไชยศรี กรรมการ และอาจารย์ ดร.นิภาภรณ์ คำเจริญ กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมการตรวจประเมินในครั้งนี้


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 335

แชร์ข้อมูล ::