ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2


 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2


เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 งานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2563 โดยมี ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 และช่องทางออนไลน์ผ่าน google meet  มีสาระจากการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ

- มอบเล่มเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ  และระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

- แนวปฏิบัติการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

- แนวปฏิบัติการดำเนินการปิดหลักสูตรและการยกเลิกตัวบ่งชี้ 

ระเบียบวาระที่ 6 แลกเปลี่ยนเรียนรู้

- สำรวจความคิดเห็นการกำหนดเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563

ที่มาภาพ : งานประชาสัมพันธ์


แหล่งที่มา :: สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 72

แชร์ข้อมูล ::