คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)


 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)


เมื่อวันที่11 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ ห้องประชุมนพมาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนมีทักษะภาษาอังกฤษและสอบวัดระดับความสามารถในระดับใช้ได้ และเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 382

แชร์ข้อมูล ::