ปั่นจักรยานประวัติศาสตร์ตามรอยพระเจ้ากรุงธนบุรี


 

ปั่นจักรยานประวัติศาสตร์ตามรอยพระเจ้ากรุงธนบุรี


เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานประวัติศาสตร์ตามรอยพระเจ้ากรุงธนบุรี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนต่างๆ จัดโดย สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ขอขอบคุณคุณสุมมนา พันธุ์ไพโรจน์ ที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมประวัติศาสตร์ในครั้งนี้


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 99

แชร์ข้อมูล ::