โครงการอบรมการสร้างความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา


 

โครงการอบรมการสร้างความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา


เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการอบรมการสร้างความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีการศึกษา 2563 ระดับคณะและสถาบัน ในการนี้ท่าน ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณท่านวิยากร รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8


แหล่งที่มา :: สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 94

แชร์ข้อมูล ::