วจก. รับเกียรติบัตร คะแนนเฉลี่ยสูงสุดในการประกันคุณภาพการศึกษา


 

วจก. รับเกียรติบัตร คะแนนเฉลี่ยสูงสุดในการประกันคุณภาพการศึกษา


เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นตัวแทนเข้ารับเกียรติบัตรจากงานประกันคุณภาพการศึกษา เนื่องจากเป็นคณะที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยสูงสุดในระดับคณะ และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดของคณะ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นผู้มอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 124

แชร์ข้อมูล ::