อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา


 

อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา


เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี และผศ.ดร.ธัชกร วงษ์คำชัย เป็นวิทยากรในโครงการ โดยมีรศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ เป็นประธานกล่าวต้อนรับวิทยากร ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 81

แชร์ข้อมูล ::