SCIDRUอบรมแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต


 

SCIDRUอบรมแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต


เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม  2563  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีคุณนุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่สนใจ  โดยมีผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 7


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 166

แชร์ข้อมูล ::