โครงการศิลปะสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ชุมชน


 

โครงการศิลปะสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ชุมชน


เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จัดโครงการศิลปะสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ชุมชน โดยนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ และสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล ในรายวิชาวาดเส้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ทำกิจกรรมที่ตลาดโบราณบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ การวาดเส้นทิวทัศน์ และสถาปัตยกรรม ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ท้องถิ่น สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน และเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 110

แชร์ข้อมูล ::