การวิเคราะห์โครงการภาครัฐเชิงบรูณาการกับศิลปวัฒนธรรมไทย


 

การวิเคราะห์โครงการภาครัฐเชิงบรูณาการกับศิลปวัฒนธรรมไทย


เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การวิเคราะห์โครงการภาครัฐเชิงบรูณาการกับศิลปวัฒนธรรมไทย” เป็นการเรียนรู้ระบบคมนาคมรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินที่มีอัตลักษณ์ของแหล่งเรียนรู้โครงการภาครัฐและสถานีสนามไชยชุมชนประวัติศาสตร์พร้อมทั้งการออกแบบโครงการที่ใช้เทคนิควิศวกรรมแบบใหม่ที่มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร ได้แก่ 1. รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติและราชบัณฑิต 2. คุณจิรวุฒิ  เพชรโชติ ผู้จัดการบริษัทคอมพาส ทริป จำกัด ในการนี้ได้นำนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่ 3 จำนวน 31 คน ไปเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ณ บ้านศิลปินแห่งชาติ ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ และสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 62

แชร์ข้อมูล ::