รัฐประศาสนศาสตร์ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทเพื่อการพัฒนาต้นแบบผู้ประกอบการฯ


 

รัฐประศาสนศาสตร์ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทเพื่อการพัฒนาต้นแบบผู้ประกอบการฯ


เมื่อวันที่ 14 -18 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง“รัฐประศาสนศาสตร์ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทเพื่อการพัฒนาต้นแบบผู้ประกอบการสาธารณะและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ณ หมู่บ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่บ้านนอแล โครงการหลวงดอยคำ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง และหมู่บ้านยาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะการเรียนรู้จากต้นแบบผู้ประกอบการสาธารณะพร้อมเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีให้แก่นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาดูงานในโครงการหลวงต้นแบบผู้ประกอบการสาธารณะ และน้อมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสู่การพัฒนาตนเอง หมู่บ้าน ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามพระราโชบาย


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 65

แชร์ข้อมูล ::