โครงการการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


 

โครงการการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561  ณ  โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท์ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและร่วมวิพากษ์การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและระดับคณะ อันจะนำไปสู่การพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2560  ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ  ก๋าคำ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 472

แชร์ข้อมูล ::