อบรมปรึกษาปัญหาสุขภาพเพื่อชีวิตที่สดใส


 

อบรมปรึกษาปัญหาสุขภาพเพื่อชีวิตที่สดใส


เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการอบรมปรึกษาปัญหาสุขภาพเพื่อชีวิตที่สดใส โดยมีแพทย์หญิงกุสุมาวดี คำเกลี้ยง รองผู้อำนวยการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 130

แชร์ข้อมูล ::