SAR20-SCIDRUคณะกรรมการตรวจรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ


 

SAR20-SCIDRUคณะกรรมการตรวจรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ


เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการตรวจประกันคุณภาพ รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 7 โดยมีคณะกรรมการตรวจรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ  จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

  1. รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร ประธานกรรมการ
  2. รศ.ดร.เสน่ห์ เอกะวิภาต กรรมการ
  3. ผศ.ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ กรรมการและเลขานุการ
  4. ผศ.ดร.ญาณิศา ตันติปาลกุล ผู้สังเกตการณ์


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 157

แชร์ข้อมูล ::