พัฒนาศักยภาพคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม


 

พัฒนาศักยภาพคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม


เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและสร้างสรรค์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ : สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย  โขมพัตราภรณ์  ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่อาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 83

แชร์ข้อมูล ::