การวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง สำนักวิทยบริการฯ


 

การวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง สำนักวิทยบริการฯ


เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากดร.รังสันต์ เทพมนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และเป็นคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ร่วมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อนำข้อเสนอแนะต่างๆ ไปปรับปรุงและจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเองสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 2 ชั้น 9


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนผู้เข้าชม :: 69

แชร์ข้อมูล ::