โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครั้งที่ 18 การทวนสอบและการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครั้งที่ 18 การทวนสอบและการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา


เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครั้งที่ 18 การทวนสอบและการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพการศึกษา และสร้างความรู้ความความเข้าใจเรื่องการทวนสอบและการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ให้แก่บุคลากรในคณะฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี  พรรณวิเชียร ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์  เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการนี้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ  ก๋าคำ คณบดีกล่าวรายงานโครงการต่อประธานฯ


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 724

แชร์ข้อมูล ::